Toimitusjohtajan tervehdys

Vuosi 2021 oli Incapille vahvan kasvun vuosi. Vaikeista olosuhteista huolimatta liikevaihtomme kasvoi lähes 60 %. Kasvua tukivat Intian tehtaidemme kapasiteetin laajennukset ja markkinoiden aktiivisuus. Elektroniikan kasvavan tarpeen taustalla on muun muassa kestävien energiaratkaisujen, sähköajoneuvojen ja latausinfrastruktuurin kasvu. Olen iloinen voidessani todeta, että positiivisen kehityksen ja yhtiön markkina-arvon nousun seurauksena Incap on nyt midcap-yritys. Olen myös erittäin ylpeä kaikista yli 2 500 työntekijästämme – meitä on nyt noin 600 enemmän kuin vuosi sitten.

Vuonna 2021 vastuullisuustyömme keskittyi hyvin pitkälti henkilöstömme hyvinvointiin. Näimme paljon vaivaa suojellaksemme työntekijöitämme koronaviruksen vaikutuksilta esimerkiksi järjestämällä infotilaisuuksia rokotusten hyödyistä sekä mahdollistamalla ja tarjoamalla rokotuksia.

Tavoitteenamme on houkutella parhaita ammattilaisia ja pitämällä heidät palveluksessamme tarjoamalla hyviä koulutusmahdollisuuksia. Lisäksi järjestimme  koulutusta harjoittelijoille kaikissa tehtaissamme. Tuimme myös paikallisyhteisöjemme nuoria eri tavoin, kuten esimerkiksi tukemalla koulujen tietokoneluokkien varustamista ja tekemällä yhteistyötä paikallisten yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa. Osallistumme myös aktiivisesti alamme päätöksentekoon ja koulutusohjelmien kehittämiseen.

Yritysvastuuohjelmamme keskeisine teemoineen otettiin käyttöön vuonna 2020. Osana ohjelmaa julkaisimme eettisen ohjeistuksen kaikille Incapin työntekijöille ja tärkeimmille toimittajillemme, ja vuonna 2021 järjestimme eettisen ohjeistuksen koulutuksen kaikille työntekijöillemme.

Tämä on toinen vastuullisuusraporttimme, ja jaamme sen välityksellä ohjelmamme keskeiset tulokset ja kerromme siitä, mitä Incap edustaa. Lähestymistapamme sosiaaliseen, ympäristöön liittyvään ja taloudelliseen vastuuseen on jatkuvasti parantaa suorituskykyämme ja jakaa tulokset sidosryhmiemme kanssa.

Pysyminen uskollisena arvoillemme ja keskittyminen keskeisiin teemoihimme auttaa meitä saavuttamaan strategiset tavoitteemme. Työllämme tuemme myös Yhdistyneiden Kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteita, jotka olemme nyt allekirjoittaneet.

Olen ylpeä saavutuksistamme vuonna 2021. Yhdessä kaikkien Incapin työntekijöiden kanssa olemme edelleen sitoutuneet kestävään kehitykseen.

Otto Pukk, Incap Oyj:n toimitusjohtaja

Otto Pukk Incap
0
MEUR
LIIKEVAIHTO
0
MEUR
EBIT
0
MEUR
VOITTO VEROJEN JÄLKEEN
0
%
LIIKEVAIHDON KASVU
0
TYÖNTEKIJÄÄ
0
TEHDASTA

Yritysvastuuraportti

LUE YRITYSVASTUURAPORTTIMME TÄÄLTÄ
null
Vastuullisuus
Koska olemme globaali elektroniikan sopimusvalmistaja ja kasvava organisaatio, toimintamme kestävyys on asetettujen tavoitteiden saavuttamisen ehdoton edellytys. Vastuullisuus ja luotettavuus ovat missiomme, strategiamme ja toimintamme keskiössä. Olemme sitoutuneet yritysvastuuseen voidaksemme olla luotettava yhteistyökumppani toimialallamme ja kyetäksemme vastaamaan sidosryhmiemme kasvaviin vaatimuksiin myös tulevaisuudessa. Keskitymme tärkeimpiin taloudellisiin, sosiaalisiin ja ympäristöön liittyviin vastuullisuusteemoihin, jotka olemme määritelleet perusteellisen analysoinnin tuloksena yhteistyössä tärkeimpien sidosryhmiemme kanssa. Keskittymällä näihin teemoihin tuemme omalta osaltamme myös YK:n kestävän kehityksen tavoitteita. Olemme myös sitoutuneet tukemaan YK:n Global Compact -aloitetta ja sen ihmisoikeuksien, työelämän ja ympäristön kunnioittamiseen ja korruption vastustamiseen liittyvää kymmentä periaatetta.
null
Incapin tärkeimmät vastuullisuusteemat
Toteutimme yritysvastuuohjelmamme pohjaksi anonyymin sidosryhmäkyselyn loka-marraskuussa 2020. Kyselyn sidosryhmät valittiin näiden ryhmien meihin kohdistuvien odotusten vaativuuden ja niiden sisällön sekä sidosryhmien olennaisuuden perusteella. Asiakkaillemme, toimittajillemme, sijoittajillemme sekä Incapin työntekijöille ja johdolle lähetettyyn kohdennettuun verkkokyselyyn saapui 331 vastausta.

Kyselyn tavoitteena oli selvittää, mitkä ovat sidosryhmiemme mielestä yritysvastuumme tärkeimmät teemat ja oleellisimmat kehitysalueet. Sidosryhmäkyselymme ja johdon analyysin pohjalta määriteltiin ensisijaiset yritysvastuualueet ja niihin liittyvät GRI-teemat, keskeiset tulosmittarit sekä ne YK:n kestävän kehityksen tavoitteet, joihin Incap voi vaikuttaa.

INCAPIN YRITYSVASTUUOHJELMA

YHTEISKUNNALLISET
AVAINTEEMAT

Eettiset käytännöt, reilu kohtelu ja yhdenvertaiset mahdollisuudet
Työntekijöiden terveys, turvallisuus ja hyvinvointi
Koulutus- ja kehittymismahdollisuudet ja perheystävällisyys
Paikallisten yhteisöjen tukeminen

GRI-TEEMAT

GRI 401: Henkilöstö ja työolot
GRI 403: Työsuojelu
GRI 405: Monimuotoisuus ja yhdenvertaiset mahdollisuudet
GRI 406: Syrjimättömyys

KESKEISET MITTARIT

Työntekijöiden sertifioitu työsuojelun johtamisjärjestelmä
Työtapaturmat
Syrjintätapaukset
Uudet rekrytoinnit ja henkilöstön vaihtuvuus
Sukupuolten välinen palkkaero
Työntekijäkohtainen koulutuspäivien määrä

TAVOITTEET

Nolla tapaturmaa

YMPÄRISTÖN
AVAINTEEMAT

Jätteiden ja vaarallisten aineiden käsittely
Energiatehokkuus ja hiilipäästöt

GRI-TEEMAT

GRI 306: Jätteet
GRI 302: Energia
GRI 307: Ympäristövaatimusten noudattaminen

KESKEISET MITTARIT

Jätteiden määrä
Kierrätysaste
Ympäristöön liittyvät vaatimustenvastaisuudet
Energiankulutus
Energiatehokkuus

TAVOITTEET

TALOUDEN
AVAINTEEMAT

Kasvava yhteistyökumppani
Kilpailun vastainen toiminta ja korruptionvastaisuus

GRI-TEEMAT

GRI 201: Taloudellinen suorituskyky
GRI 205: Korruptionvastaisuus
GRI 206: Kilpailun vastainen toiminta

KESKEISET MITTARIT

Liikevaihdon kasvu, kannattavuus ja osakekohtainen tulos
Toimintakustannukset, työvoimakustannukset ja verot
Korruptioon ja kilpailunvastaiseen toimintaan liittyvät tapaukset

TAVOITTEET

0
MEUR
LIIKEVAIHTO
0
MEUR
EBIT
0
MEUR
VOITTO VEROJEN JÄLKEEN
0
%
LIIKEVAIHDON KASVU
0
TYÖNTEKIJÄÄ
0
TEHDASTA

YRITYSVASTUUMME KESKIÖSSÄ

Social Responsibility 2021

YHTEISKUNTAVASTUU

Yhteiskuntavastuu on Incapin yrityskulttuurin ja strategian keskiössä. Painotamme työntekijöidemme hyvinvointia ja kaikkien sidosryhmiemme reilua sekä eettistä kohtelua. Tarjoamme työntekijöillemme yhdenvertaiset mahdollisuudet kehittyä. Haluamme myös aktiivisesti vaikuttaa paikallisten yhteisöjen kestävään kehitykseen.
Environmental Responsibility 2021

YMPÄRISTÖVASTUU

Olemme sitoutuneet toimimaan ympäristöystävällisesti ja vastuullisesti. Painotamme tehokasta ja kestävää resurssien sekä materiaalien käyttöä, johon pyrimme lisäämällä jatkuvasti kierrätysastetta, jätteiden käsittelyä sekä energiatehokkuutta.
Economic Responsibility 2021

TALOUDELLINEN VASTUU

Incapin taloudellinen vastuu perustuu vakaisiin kasvutavoitteisiin ja hyvään taloudelliseen tulokseen. Tavoitteenamme on olla kestävä ja kasvava yhteistyökumppani asiakkaillemme sekä toimittajillemme. Kestävän taloudellisen toiminnan avulla pyrimme tarjoamaan työntekijöillemme vakaan työpaikan ja luomaan lisäarvoa sijoittajillemme.