PALKITSEMINEN

Varsinainen yhtiökokous päättää hallituksen jäsenten palkkioista. Vuoden 2021 varsinainen yhtiökokous vahvisti hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkioksi 48 000 euroa ja hallituksen jäsenen vuosipalkkioksi 24 000 euroa. Vuosipalkkio maksetaan kuukausittain. Kokouksista ei makseta erillistä kokouspalkkiota.

Toimitusjohtajan palkka- ja muista eduista päättää hallitus, ja ne vahvistetaan kirjallisessa toimitusjohtajasopimuksessa. Toimitusjohtajan irtisanomisaika on kuusi kuukautta, ja eläkeikä määräytyy työeläkelain mukaan.

Johtoryhmän työ- ja palkkaehdot hyväksyy hallitus, joka myös päättää konsernin tulospalkkiomallista. Johtoryhmän jäsenten eläkeikä määräytyy työeläkelain mukaan. Johtoryhmän jäsenille maksetaan kiinteää palkkaa, joka määräytyy kunkin työsopimuksen mukaisesti. Kiinteän palkan lisäksi voidaan maksaa palkkioita vuosittain erikseen sovittavien mittarien saavuttamisen perusteella.

Kannustinjärjestelmät

 

Incapin hallitus päätti toukokuussa 2020 perustaa osakepohjaisen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän yhtiön toimitusjohtaja Otto Pukkille. Kannustinjärjestelmän tarkoituksena on tukea Incapin strategiaa ja kannustaa toimitusjohtajaa yhtiön aiemmin kuluvana vuonna toteuttaman AWS Electronics Groupin hankinnan jälkeisen integraation tehokkaassa toteuttamisessa. Yhtiöllä ei ole ollut aikaisemmin osakepohjaista kannustinjärjestelmää toimitusjohtaja Otto Pukkille. Kannustinjärjestelmän perusteella maksettava mahdollinen palkkio maksetaan kokonaan Incapin uusina osakkeina.

Toimitusjohtajan kannustinjärjestelmän ansaintajaksoon sisältyy kuluva ja seuraava yhtiön tilikausi ansaintajakson päättyessä 31.12.2021. Toimitusjohtaja voi ansaita ansaintajaksolta yhtiön liikevoiton kehittymiseen perustuvan suoriteperusteisen palkkion, joka on suuruudeltaan enintään 5 730 yhtiön uutta osaketta edellyttäen, että toimitusjohtaja on palkkion maksuhetkellä edelleen toimisuhteessa yhtiöön. Kannustinjärjestelmän mahdollinen palkkio maksetaan vuonna 2022 pidettävän yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen hyväksyttyä yhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2021–31.12.2021. Palkkiona maksettuja osakkeita ei saa luovuttaa osakkeille asetetun 12 kuukauden luovutusrajoitusjakson aikana palkkion maksamisesta.

Kannustinjärjestelmän toteuttamiseksi yhtiön hallitus on päättänyt suunnatusta maksuttomasta osakeannista yhtiön toimitusjohtajalle perustuen yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 20.4.2020 hallitukselle antamaan valtuutukseen. Osakkeiden antaminen toteutetaan kannustinjärjestelmän ehtojen toteutuessa.

UUSIMMAT TIEDOTTEET